Turas Sgoile gu Taisbeanadh na Ceiltich

Fàilte a h-uile duine gu am blog aig Clas 7 bho Bunsgoil Taobh na Pàirce.

Chaidh an sgoil gu leir ( ach Clas 1 agus an Sgoil Araich)  gu  Taigh Tasgaidh Naiseanta na h-Alba airson an taisbeanadh air na Ceiltich fhaicinn. Cuideach tha sinne a’ bruidhinn canan Ceilteach anns an sgoil agus tha sinn uile dà chananach( no trì no ceithir).

This splendid reconstruction brings to life an Iron Age chariot discovered at Newbridge, near Edinburgh Airport.
This reconstruction brings to life an Iron Age chariot discovered at Newbridge, near Edinburgh Airport.

Chòrd e rinn a’ coimhead ris na seann ghoireasan. Thuirt Clas 3 gur e an Newbridge carbaid a b’fheàrr, ach ‘s e thuirt Clas 4 gur e na torcaichean a b’fheàrr leothsan.

The Gundestrup cauldron. Iron Age, c. 100 BC–AD 1. Found in Gundestrup, northern Jutland, Denmark. © The National Museum of Denmark.
The Gundestrup cauldron. Iron Age, c. 100 BC–AD 1. Found in Gundestrup, northern Jutland, Denmark. © The National Museum of Denmark.

Bu toil le Clas 6 am poit mhòr a chaidh a lorg ann an Gundestrop(pic) agus  ‘s e an seann sgrìobhadh a chòrd ri Clas 5. Bha Clas 7 a’ smaoineachadh  gur  e na Deskford carnyces a bha inntinneach.

Reconstruction of the Deskford carnyx created by John Creed.
Reconstruction of the Deskford carnyx created by John Creed.

Bha cothrom againn ionnsachadh cò bha anns na Ceiltich agus fhuair sinn a-mach mu dheidhinn cultar, canan agus dòigh beatha. Dh’ionnsaich sinn gu robh tòrr dhaoine ann air an robh Na Ceiltich. Bha  tòrr chananan ann, ann an tòrr dhiofar àitichean air feadh an Rionn Eorpa. Bha Clas 3 ag ionnsachadh mu ealain agus sabaid. Thuirt Clas 5 gun dh’ionnsaich iad mu dheidhinn na patrain snaimeach. Dh’ionnsaich Clas 6 agus Clas 7 grunn sgeulachdan Ceilteach.

Pattern details on the Reliquary, known as the Coigrich, or crosier shrine, of St Fillan of Glendochart, silver gilt, 15th-century,
Pattern details on the Reliquary, known as the Coigrich, or crosier shrine, of St Fillan of Glendochart, silver gilt, 15th-century.

Chan eil cail sgrìobhte bho na seann Cheiltich ach sgrìobh na Romanaich mun deidhinn agus nam beachdsan bha na Ceitlich borb.  Tha seann leabhraichean ann a tha uabhasach breàgha m.e. “The Book of Kells”.

Chan eil ach sia cananan Ceilteach air fhagail; anns a Bhreaton Bhig, Eirinn, A Chòrn, Eilean Mhanach, A’ chuimrigh agus Alba agus ‘s e G`aidhlig aon  de na cananan Ceilteach. Chòrd e rinn a bhi ag ionnsachadh mu dheidhinn na Ceiltich aig an taisbeanach, aig an leabharlann, aig Oil thigh Dhun Eideann agus tro  sgeulachdan. ‘S e proiseact inntinneach, miorbhaileach agus cruthachail a bh’ann.

Tapadh leibh bho Clas 7.  


Celts is a major exhibition, organised in partnership with the British Museum, which unravels the complex story of the different groups who have used or been given the name ‘Celts’ through the extraordinary art objects they made and used. Showing until 25 September http://www.nms.ac.uk/celts

- Posted

Add your comments

0 comments

Related posts